Khách sạn U Minh Thượng

Wednesday, 09 May 2018
Lưu trú
+ Nhà nghỉ Anh Hoài: ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. Điện thoại: 0297 3522044

+ Nhà nghỉ Tấn Đạt: ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. Điện thoại: 0947 777421

+ Nhà nghỉ Ngọc Giàu: ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. Điện thoại: 0977 776288

+ Nhà nghỉ Hải Hường: ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.
Điện thoại: 01242 890581

+ Nhà nghỉ Huỳnh Như: ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.
Điện thoại: 0297 3526502

+ Nhà trọ Gia Đình: ấp Cộng Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.
Điện hoại: 0297 3883555

+ Nhà trọ Phạm Út: ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.
Điện thoại: 0919 982835

+ Nhà trọ Diễm Thuý: ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. Điện thoại: 01232 587271
Phòng TT&HTDN