Dự án: Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt xã Hòn Nghệ, Kiên Lương

Friday, 11 May 2018
Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt Tổng vốn đấu tư: 17,5 tỷ đồng; xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương; Loại hợp đồng: BT hoặc BOT

TÊN DỰ ÁN: 
Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt

ĐỊA ĐIỂM
xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương

CÔNG SUẤT: 30m3/h

QUY MÔ
TCN xử lý nước mặn thành nước ngọt
(Cụm xử lý, Bể chứa; tuyến ống cấp nước 12km; 700 đồng hồ nhà dân; đường ống KT)
 
DIỆN TÍCH: 300m2

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: 17,5 tỷ đồng

LOẠI HỢP ĐỒNG: BT hoặc BOT

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng TT&HTDN