Dự án: Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam), An Thới, Phú Quốc

Tuesday, 17 July 2018
Đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam), tại An Thới, Phú Quốc; Tổng vốn đấu tư: 2.100 tỷ đồng

TÊN DỰ ÁN: 
Đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam)

ĐỊA ĐIỂM
An Thới, huyện Phú Quốc

MỤC TIÊU: 
Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp bền vững cho đời sống và pát triển du lịch từ đó phát triển kinh tế xã hội tại huyện Phú Quốc

QUY MÔ: 80.000 m2

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: 2.100 tỷ đồng

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng TT&HTDN