Cơ chế thanh toán bằng quỹ cho nhà Đầu tư

Thứ năm, 06 Tháng 8 2015

Để đa dạng hóa việc thu hút nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, bệnh viện, trường học... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. 

Đáng chú ý, tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định rõ Hợp đồng BT chỉ được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện Dự án khác; không còn quy định thanh toán Hợp đồng BT bằng tiền như các chính sách trước đây. Ngày 26/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư (NĐT) khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT. Theo Bộ Tài chính, các nội dung của Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg đã tháo gỡ được các vướng mắc đối với các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất trong thời gian qua. Nội dung quyết định cụ thể như sau:

- Về việc thanh toán theo nguyên tắc ngang giá:

+ Việc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất phải đảm bảo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị Dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán; thời điểm thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư.

+ Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư được áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Về việc xác định giá trị quỹ đất:

+ Đối với giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất xác định tại thời điểm có quyết định giao đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất. Trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê xác định tại thời điểm có quyết định cho thuê đất theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

+ Đối với quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng thì UBND cấp tỉnh có văn bản cam kết với Nhà đầu tư về việc sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2015./.

Võ Mến