Thành lập Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường trực thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Saturday, 24 January 2015
Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ký Quyết định số 1532/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường trực thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

    Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng có chức năng kết hợp sử dụng môi trường rừng đặc dụng để tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường; tư vấn, tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục môi trường và phát triển dịch vụ du lịch trong Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

    Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường của Vườn và tổ chức thực hiện; tư vấn thiết kế, thi công các công trình liên quan đến du lịch sinh thái; hợp tác du lịch sinh thái.

    Tuyên truyền, giáo dục môi trường nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho khách du lịch và cộng đồng; thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị để thu hút khách du lịch.

    Tổ chức liên doanh, liên kết, cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái theo quy hoạch và quy định hiện hành; tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết thực hiện theo đề án, quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển Vườn Quốc gia.

    Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước.

    Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động; chế độ tiền lương; khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Vườn Quốc gia và các quy định hiện hành của Nhà nước.

    Phối hợp với các đơn vị, phòng ban trong Vườn Quốc gia thực hiện quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý, hiệu quả các giá trị sẵn có của nguồn tài nguyên Vườn Quốc gia; tham mưu cho Ban Giám đốc Vườn Quốc gia và thực hiện công tác phối hợp với các tổ chức, cơ quan, cá nhân bên ngoài theo thẩm quyền để hoàn thành nhiệm vụ.

    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng giao. Về cơ cấu tổ chức Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, có 3 phòng chuyên môn./.

K.Đ (Nguồn:kiengiang.gov.vn)