Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 154/TTr-SKH&ĐT ngày 12/7/2010 UBND tỉnh ban hành Quyết định số17/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết.
Theo quyết định, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết cho các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc với tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 là 4.004.244 triệu đồng.
Trong đó:
* Vốn ngân sách: 3.559.074 triệu đồng.
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản cân đối qua ngân sách: 1.009.074 triệu
đồng.
     + Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 529.204 triệu đồng;
     + Vốn cân đối qua ngân sách địa phương: 479.870 triệu đồng.
- Nguồn vốn tạm mượn ngân sách Đảng: 20.000 triệu đồng.
- Vay tín dụng ưu đãi: 30.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 2.500.000 triệu đồng.
*  Vốn xổ số kiến thiết: 445.170 triệu đồng.
- Dự toán ngân sách năm 2010: 380.000 triệu đồng;
- Tăng thu năm 2009 chuyển sang năm 2010: 60.000 triệu đồng;
- Tăng thu năm 2010: 5.170 triệu đồng.
Quyết định này thay cho Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ ngày 12/8/2010./.
 

 Phần 1 (xem bằng Adobe Reader)
Xem tiếp phần 2 (Xem bằng Adobe Reader)