Danh mục các dự án mời gọi đầu tư, - giai đoạn 2010 - 2015

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015
1. Danh mục dự án mời gọi đầu tư - giai đoạn 2010 - 2015 gồm 103 dự án như: tổ hợp khu công nghiệp Thạnh Lộc, tổ hợp khu công nghiệp xẻo rô, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tắc Cậu, dự án lấn biển khu đô thị mới Vĩnh Quang, dự án khu phi thuế quan gắn với xân bay quốc tế Phú Quốc, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, các dự án văn hóa du lịch,...
 
Xem chi tiết tại đây (Xem file bằng Microsoft word)
2. Kế hoạch đầu tư Giao thông nông thôn đến năm 2015 tầm nhìn 2020
 
Xem chi tiết tại đây (Xem file bằng Microsoft Excel)
3. Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 
Xem chi tiết http://kitra.com.vn/chitiet.asp?code=167
Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư  vào Kiên Giang:
* Hình thức đầu tư:
Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư; các dự án hoạt động độc lập trong lĩnh vực xã hội hóa; các dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu.
* Ngành nghề,  lĩnh vực ưu đãi đầu tư:
Là các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh được sản xuất đầu tư theo từng thời kỳ.
* Địa bàn ưu đãi đầu tư:  được xác định theo địa giới hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Địa bàn đầu tư tại Kiên Giang được chia làm hai loại như sau:
+ Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn gồm: Thành phố Rạch Giá và xã Thuận Yên  (thị xã Hà Tiên).
+ Địa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Thị xã Hà tiên, trừ xã Thuận Yên, các huyện còn lại, các đảo và hải đảo.
* Đối tượng áp dụng:
Đối với các Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh kiên Giang
 
* Chính sách ưu đãi đầu tư được hưởng:
- Về chính sách ưu đãi đầu tư về đất đai:
+ Đơn giá thuê đất một năm bằng 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, tùy theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư và điều kiện tại địa phương đươn giá thuê đất có thể thâp hơn 0,5% nhưng tối thiểu không dưới 0,25% giá đất theo mục đích sử dụng đât thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành.
+ Được miển tiền nộp thuê đất, thuê mặt nước từ 7-15 năm hoặc miễn cho toàn bộ thời gian thuê đất tùy vào địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư.
+ Được giảm tiền sử dụng đất từ 20% - 50% hoặc miễn toàn bộ tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư.
- Về chính sách thuế: Tùy vào địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư mà doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng các mức ưu đãi thuế suất thế thu nhập doanh nghiệp như sau:
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 – 30 năm hoặc trong suốt thời gian hoạt động của dự án.
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% áp dụng trong 10 năm hoặc trong suốt thời gian hoạt động của dự án.
+ Sau thời gian ưu đãi nói trên, các dự án được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Riêng đối với các dự án đầu tư vào huyện đảo Phú Quốc được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian thực hiện dự hiện dự án.
- Thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Tùy vào địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư mà doanh nghiệp thanh lập mới từ dự án đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 – 4 năm, kể từ khi có doanh thu và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ 4 – 9 năm tiếp theo tùy thuộc vào lĩnh vực và địa bàn đầu tư.
- Về chính sách về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định
Được xem xét miễn giảm thuế nhập khẩu, bao gồm: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo thành tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ; phương tiện vận chuyển chuyên dùng đưa đón công nhân…
- Về chính sách tín dụng đầu tư:
Được Nhà nước ưu tiên cho vay vốn để đầu tư hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư từ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
- Chính sách khác:
Ngoài các chính sách được quy định như trên nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành cho phép.   
 
* Vui lòng xem chi tiết danh mục dự án, quy trình đầu tư hoặc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư,...
 
Xem chi tiết http://kitra.com.vn/kiengiang.asp?cm=3