Thành lập và quá trình phát triển Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA)

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ sự nghiệp công lập về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch từ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang

 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Kiên Giang (KITRA) là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Kiên Giang được thành lập đầu năm 2002.
 
Năm 2005 Trung tâm Xúc tiến Thương mại Kiên Giang (KITRA) là cơ quan trực thuộc Sở Thương mại Kiên Giang theo quyết định số 787/QĐ-UB ngày 07/03/2005.
 
Năm 2006 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Kiên Giang là cơ quan trực thuộc Sở Du lịch Kiên Giang theo Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang.
 
 
Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và bổ sung nhiệm vụ xúc tiến đầu tư.. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 02/2002/QĐ-UB ngày 17/01/2002, Quyết định số 787/QĐ-UB ngày 05/05/2005 và Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang. Thông báo hoạt động chính thức vào ngày 15/04/2008.
 
Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND về Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang. 
 
Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ sự nghiệp công lập về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch từ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thực hiện và tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
 

Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin