Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017

Thứ ba, 29 Tháng 8 2017
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tính chung 8 tháng sản lượng khai thác được 363.805 tấn, đạt 68,64% kế hoạch năm, tăng 5,27% so cùng kỳ năm trước (tăng 18.204 tấn), trong đó: cá các loại 265.601 tấn, tăng 7,05% (tăng 17.495 tấn); tôm 23.858 tấn, giảm 2,66% (giảm 653 tấn); mực 46.019 tấn, tăng 4,20% (tăng 1.857 tấn)...
 
1. Vốn đầu tư:
Vốn đầu tư ước thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước tính 191,40 tỷ đồng, so tháng trước tăng 2,26%. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 136,4 tỷ đồng, tăng 0,84%; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 2,9 tỷ đồng, tăng 9,85%; vốn khác từ ngân sách 45,90 tỷ đồng, tăng 5,46%; vốn ngoài nước (ODA) 6,2 tỷ đồng, tăng 8,05% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng vốn đầu tư ước thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2.308,75 tỷ đồng, đạt 58,39% kế hoạch năm, giảm 8,67% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.243,80 tỷ đồng, đạt 58,68% kế hoạch, tăng 9,99% so cùng kỳ; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 285,95 tỷ đồng, đạt 58,35% kế hoạch, bằng 57,87% so cùng kỳ; vốn khác từ ngân sách 657,51 tỷ đồng, đạt 51,57% kế hoạch, giảm 17,39%; vốn ngoài nước ODA 121,48 tỷ đồng, đạt 62,46% kế hoạch, tăng 13,55% so cùng kỳ.
Tiến độ triển khai đầu tư tại các khu công nghiệp:  Trong tháng, giá trị đầu tư của các dự án đang triển khai sản xuất trong KCN Thạnh Lộc, Thuận Yên ước đạt 12,21 tỷ đồng, lũy kế từ khi triển khai đến nay là 2.971,51tỷ đồng, trong đó:
KCN Thạnh Lộc: Hiện có 06 dự án đưa vào hoạt động sản xuất. Doanh thu tháng 8 ước đạt 426 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 1.464 tỷ đồng; nộp ngân sách là 49 tỷ đồng, lũy kế khoảng 390 tỷ đồng; 06 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; 01 dự án tạm dừng thực hiện; 03 dự án đang thực hiện các thủ tục cho thuê đất, giao đất. Giá trị đầu tư của các dự án đã đăng ký đầu tư trong tháng là 12,21 tỷ đồng, lũy kế từ khi triển khai đến nay là 2.735,51 tỷ.
KCN Thuận Yên: Hiện có 01 dự án đưa vào hoạt động sản xuất là dự án gạch Thông Thuận (trong tháng không phát sinh giá trị đầu tư) lũy kế từ khi triển khai đến nay đạt 236 tỷ đồng.
 
2. Thương mại - dịch vụ:
a. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính tháng 8 đạt 7.117,30 tỷ đồng, tăng 3,01% so tháng trước, tăng 19,13% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 55.496,46 tỷ đồng, đạt 66,46% kế hoạch, tăng 16,99% so cùng kỳ. Trong đó:
* Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tháng 8 ước tính 5.309,92 tỷ đồng,  tăng 2,06% so tháng trước, tăng 14,03% so cùng kỳ.  Lũy kế 8 tháng 41.519,01 tỷ đồng, đạt 66,48% kế hoạch, tăng 13,09% so cùng kỳ.
* Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống: Tháng 8 ước tính 919,75 tỷ đồng,  tăng 1,69% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng 7.129,44 tỷ đồng, đạt 66,01% so kế hoạch, tăng 37,59% so cùng kỳ năm trước. Chia ra:
Doanh thu dịch vụ lưu trú: Tháng 8 ước tính 211,31 tỷ đồng,  tăng 6,68% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng 1.512,78 tỷ đồng, tăng 31,10% so cùng kỳ.
Doanh thu dịch vụ ăn uống: Thực hiện tháng 8 ước được 708,43 tỷ đồng, tăng 0,29% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng 5.616,65 tỷ đồng, tăng 39,45% so cùng kỳ năm trước.
* Doanh thu du lịch lữ hành: Tháng 8 ước tính 28,80 tỷ đồng, tăng 6,92% so tháng trước. Luỹ kế 8 tháng doanh thu du lịch lữ hành được 139,72 tỷ đồng, đạt 55,89% so kế hoạch, tăng 23,61% so cùng kỳ năm trước.
* Doanh thu dịch vụ khác: Tháng 8 thực hiện  ước đạt 858,83 tỷ đồng, tăng 10,77% so với tháng trước. Một số nhóm doanh thu dịch vụ tăng nhẹ như: dịch vụ kinh doanh bất động sản 467,35 tỷ đồng, chiếm 54,41%/Tổng doanh thu, tăng 8,92%; dịch vụ vui chơi, giải trí tăng 19,12%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 1,99%...
Tính chung 8 tháng doanh thu các hoạt động dịch vụ ước thực hiện 6.708,29 tỷ đồng, đạt 67,08% kế hoạch, tăng 23,59% so cùng kỳ năm trước. Đa số các hoạt động dịch vụ doanh thu đều tăng khá cao như: nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản ước tính 3.825,74 tỷ đồng, chiếm 57,03%/Tổng doanh thu, tăng 40,09%;  nhóm dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội tăng 44,33%; nhóm dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 24,46%;  nhóm dịch vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân gia đình tăng 20,78% so cùng kỳ năm 2016.
 
b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa:
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Tháng 8 ước tính giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 54,82 triệu USD, tăng 0,31% so với tháng trước, tăng 32,98% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 18,96 triệu USD, tăng 6,55% so tháng trước; hàng thủy sản 22,11 triệu USD, tăng 1,31%; hàng hóa khác 2,3 triệu USD, tăng 6,04% so tháng trước.
Luỹ kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính thực hiện được 294,87 triệu USD, đạt 73,72% kế hoạch năm, tăng 23,77% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản 113,23 triệu USD, đạt 50,33% kế hoạch, giảm 21,93% so cùng kỳ; hàng thủy sản 123,91 triệu USD, đạt 85,46% kế hoạch, tăng 54,02%; hàng hóa khác (như bột mì, mì ăn liền, bao PP, dầu ăn …) là 16,45 triệu USD, đạt 54,84% kế hoạch, tăng 29,18% so cùng kỳ năm trước.
Các công ty xuất khẩu gạo của tỉnh dự kiến xuất trong tháng 8 năm 2017 là 40.675 tấn gạo, trị giá trên 19 triệu USD. Bao gồm:  Công ty Du lịch- Thương mại dự kiến xuất 15.378 tấn, trị giá trên 7 triệu USD; Công ty cổ phần kinh doanh nông sản ước xuất 225 tấn, trị giá trên 140 ngàn USD; Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang dự kiến xuất 25.072 tấn, trị giá gần 12 triệu USD.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước tính đạt 5,95 triệu USD, tăng 16,46% so tháng trước. Tính chung 8 tháng được 48,49 triệu USD, đạt 96,99% kế hoạch năm, tăng 38,62% so cùng kỳ năm 2016.
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất gồm: thạch cao, giấy Kratp, hạt nhựa và sắt làm lưỡi câu mực, trục xoay câu mực...
 
c. Chỉ số giá:
Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08 năm 2017 tăng nhẹ 0,73% so với tháng trước; tăng 3,67% so với cùng tháng năm trước và tăng 2,76% so với tháng 12 năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có hai nhóm hàng là: nhóm hàng Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm hàng Bưu chính viễn thông không thay đổi so với tháng trước; hai nhóm hàng giảm nhẹ là: nhóm hàng May mặc, mũ nón, giày dép (-0,10%) và nhóm hàng Thiết bị và đồ dùng gia đình (-0,26%). Các nhóm hàng còn lại đều tăng nhẹ, trong đó nhóm hàng Giao thông tăng nhiều nhất (+2,61%).
Chỉ số giá vàng: tăng so với tháng trước (+2,17%), so với cùng tháng năm trước giảm (-2,91%) và tăng (+3,09%) so với bình quân cùng kỳ.
Chỉ số giá Đô la Mỹ: giảm so với tháng trước (-0,16%), so với cùng tháng năm trước tăng (+2,20%). Giá USD bình quân tháng 08/2017 tăng (+2,18%).
 
d. Vận tải:
Vận tải hành khách: Tháng 8 vận tải hành khách ước đạt 6,51 triệu lượt khách, tăng 3,45% so tháng trước; luân chuyển 387,44 triệu HK.km, tăng 3,84% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng vận tải hành khách ước tính 50,38 triệu lượt khách, đạt 66,41% kế hoạch, tăng 7,88% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 3.302,55 triệu HK.km, đạt 74,35% kế hoạch, tăng 7,52% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hành khách đường bộ 40,77 triệu lượt khách, tăng 8,23% so cùng kỳ, luân chuyển 2.652,99 triệu lượt khách.km, tăng 7,76% so cùng kỳ; Vận tải hành khách đường sông 8,20 triệu lượt khách, tăng 6,62%, luân chuyển 497,13 triệu lượt khách.km, tăng 6,84%; Vận tải hành khách đường biển 1,41 triệu lượt khách, tăng 5,12%, luân chuyển 152,41 triệu lượt khách.km, tăng 5,50% so cùng kỳ.
Vận tải hàng hóa: Tháng 8 vận tải hàng hóa ước tính 902 ngàn tấn, tăng 3,44% so tháng trước; luân chuyển 124,19 triệu tấn.km, tăng 3,46% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng vận tải hàng hóa ước tính 6,995 triệu tấn, đạt 65,05% kế hoạch năm, tăng 6,19% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 942,45 triệu tấn.km, đạt 64,97% kế hoạch, tăng 6,68% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hàng hóa đường bộ 2,18 triệu tấn, tăng 7,12% so cùng kỳ, luân chuyển 302,47 triệu tấn.km, tăng 7,61%; Vận tải hàng hóa đường sông 2,83 triệu tấn, tăng 4,69%, luân chuyển 355,70 triệu tấn.km, tăng 5,02% so với cùng kỳ; Vận tải hàng hóa đường biển 1,97 triệu tấn, tăng 7,39%, luân chuyển 284,27 triệu tấn.km, tăng 7,83% so cùng kỳ.
 
e. Du lịch:
Tổng lượt khách du lịch tháng 8 ước tính 569,12 ngàn lượt khách, bằng 76,05% so tháng trước, trong đó: Số lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch, đạt 301,73 ngàn lượt khách, tăng 0,27% so với tháng trước; số khách quốc tế 34,43 ngàn lượt khách, tăng 13,13%. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: Số lượt khách từ cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 284,97 ngàn lượt khách, tăng 0,40% so tháng trước và số lượt khách du lịch đi theo tour 16,76 ngàn lượt khách, bằng 98,17% so tháng trước.
Lũy kế từ đầu năm, tổng lượt khách du lịch ước tính đạt 4.484,45 ngàn lượt khách, đạt 77,05% kế hoạch năm, tăng 6,45% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 1.983,87 ngàn lượt khách, tăng 7,02% so cùng kỳ. Số khách quốc tế 257,97 ngàn lượt khách, tăng 23,28% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 1.881,22 ngàn lượt khách, tăng 6,68% và khách du lịch đi theo tour đạt 102,65 ngàn lượt khách, tăng 13,75% so cùng kỳ.
 
Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin