Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017
Nghị định này hướng dẫn việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 18, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14.
Đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các công ty quản lý quỹ thành lập theo Luật Chứng khoán; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Nghị định này.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.
 
Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Tổng hợp chính sách, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 080.44932./.
 
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL (nguồn Bộ KHĐT)