Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ năm, 19 Tháng 10 2017

Ngày 06/10/2017 Thủ tướng chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TW đề ra, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1.     Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

2.     Cơ cấu lại ngành du lịch

3.     Hoàn thiện thể chế, chính sách

4.     Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch

5.     Xúc tiến quảng bá du lịch

6.     Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch

7.     Phát triển nguồn nhân lực du lịch

8.     Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch

Có phụ lục danh mục cụ thể 15 đề án kèm “chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017”

Phòng Xúc tiến ĐTTMDL (nguồn Nghị quyết 103)