Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018

Thứ hai, 08 Tháng 1 2018
Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018; khen thưởng các doanh nghiệp và cá nhân hoàn thành xất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018).


Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2017 đây là hoạt động thường niên do UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức có ý nghĩa quan trọng. Là nguồn động viên, khích lệ đối với cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 đã đề ra trước tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư còn gặp nhiều khó khăn nhất định. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích vượt qua khó khăn, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và góp phần hoàn thành nghĩa vụ thuế; tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Để tổ chức triển khai Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 đúng tiến độ, thời gian và đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tập trung triển khai nhiệm vụ được phân công góp phần tôn vinh, biểu dương, động viên khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đã có nhiều nổ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL