Dự án: Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt đảo Hòn Heo

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018
Tổng vốn đầu tư: 12,5 tỷ đồng;  diện tích 300m2 ; Loại hợp đồng: BT hoặc BOT;  công suất 20m3/h ; địa điểm: đảo Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương


TÊN DỰ ÁN: 
Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt

ĐỊA ĐIỂM
đảo Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương

CÔNG SUẤT: 20m3/h


QUY MÔ
TCN xử lý nước mặn thành nước ngọt
(Cụm xử lý, Bể chứa; tuyến ống cấp nước 7km; 500 đồng hồ nhà dân; đường ống KT)

DIỆN TÍCH: 300m2


TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
12,5 tỷ đồng

LOẠI HỢP ĐỒNG: BT hoặc BOT

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345

Phòng TT&HTDN