Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018

Thứ ba, 15 Tháng 5 2018
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng): Tháng Tư ước đạt 59.573 tấn, tăng 7,07 % so tháng trước, tăng 8,28% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng  ước thực hiện 228.344 tấn, đạt 29,13% kế hoạch năm, tăng 7,90% so cùng kỳ năm trước.


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Tư ước đạt 6.950,97 tỷ đồng, tăng 3,73% so tháng trước, tăng 3,52% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 29.597,12 tỷ đồng, đạt 30,99% kế hoạch, tăng 7,13% so cùng kỳ năm trước. Chia ra:

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tháng Tư ước tính 5.196,76 tỷ đồng,  tăng 3,64% so tháng trước, tăng 2,32% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đạt 21.860,32 tỷ đồng, đạt 32,63% kế hoạch, tăng 7,8% so cùng kỳ.

* Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Tư đạt 901,29 tỷ đồng,  tăng 3,64% so tháng trước. Tính chung 4 tháng 21.860,32 tỷ đồng, đạt 30,72% so kế hoạch, tăng 7,13% so cùng kỳ năm trước. Chia ra:
Doanh thu dịch vụ lưu trú trong tháng ước tính 178,57 tỷ đồng, tăng 7,65% so tháng trước. Tính chung 4 tháng 828,15 tỷ đồng, tăng 8,71% so cùng kỳ.
Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 4 ước đạt 722,71 tỷ đồng, tăng 2,48% so tháng trước. Tính chung 4 tháng đạt 3.109,98 tỷ đồng, tăng 9,12% so cùng kỳ.

* Doanh thu du lịch lữ hành: Tháng Tư ước đạt 19,6 tỷ đồng, tăng 13,49% so tháng trước. Tính chung 4 tháng doanh thu du lịch lữ hành được 46,6 tỷ đồng, đạt 16,07% so kế hoạch, tăng 1,38% so cùng kỳ.

* Doanh thu dịch vụ khác: Tháng Tư ước đạt 833,31 tỷ đồng, tăng 4,39% so với tháng trước. Nhiều nhóm doanh thu dịch vụ tăng khá như: dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 10,32%; dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 8,64%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 4,46%...

Tính chung 4 tháng doanh thu các hoạt động dịch vụ ước thực hiện 3.752,05 tỷ đồng, đạt 32,63% so kế hoạch, tăng 7,80% so cùng kỳ năm trước. Đa số các hoạt động dịch vụ doanh thu đều tăng khá cao như: nhóm dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng cao nhất 18,87%; kế đến nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 9,43%; nhóm dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội tăng 6,87%....

Xem chi tiết file đính kèm

 
Phòng TT&HTDN