Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thứ ba, 12 Tháng 6 2018
Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA); phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đến năm 2020 tăng gấp 2 lần năm 2010 và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 10% đến năm 2030.

Cụ thể như sau:
+ Đến năm 2020: phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 780 – 1.000 triệu USD; nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu như gạo, tôm đông, cá đông, da giày,…có ít nhất 02 doanh nghiệp xuất khẩu đạt thương hiệu quốc gia.

+ Đến năm 2030: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá bính quân 10%/năm giai đoạn 2021 – 2030; có ít nhất 04 doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia.

Trên đây là nội dung Kế hoạch số 60/KH-UBD của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 26/3/2018.

Kế hoạch cũng đã đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra là: tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm (1); xây dựng và phát triển thương hiệu (2); đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ mở rộng thị trường cho hàng hoá xuất khẩu (3); phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với các ngành có lợi thế xuất khẩu (4); nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và của doanh nghiệp xuất khẩu (5).

 
Phòng TT&HTDN