​Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ Kiên Giang về phát triển du lịch

Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018
Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Nhằm cụ thể hóa về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 để thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang. Qua đó, phân công rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030. 

Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030 và đề ra mốc thời gian thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, để khai thác có hiệu quả tài nguyên, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

 
  

Huy động được các nguồn lực xã hội ở trong nước và nước ngoài cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong thời gian tới. 

Với mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang toàn diện cả về phạm vi, quy mô, chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính bền vững; phấn đấu đến năm 2030, du lịch Kiên Giang thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp với hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, có thương hiệu và có tính cạnh tranh mạnh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và du lịch cả nước.

Phấn đấu đến năm 2020, thu hút được 650 - 700 ngàn lượt khách quốc tế; tăng bình quân đạt 20%/năm; 8,4 triệu lượt khách nội địa, tăng bình quân 12%/năm. Doanh thu đạt 19.400 tỷ đồng, tăng bình quân 31,53%/năm; đóng góp từ 9,75% GRDP của tỉnh trở lên. Đến năm 2030, thu hút được 1,667 triệu lượt khách quốc tế, tăng bình quân 10%/năm; 22 triệu lượt khách nội địa, tăng bình quân 10%/năm. Doanh thu đạt 105.000 tỷ đồng, tăng bình quân 18,4%/năm; đóng góp trên 17,5% GRDP của tỉnh. 
  

Qua đó, đề ra 8 nhiệm vụ, phân công cụ thể cho các Sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm (1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; (2) điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gắn với cơ cấu lại ngành du lịch; (3) triển khai thực hiện và vận dụng, cụ thể hóa các chính sách của Trung ương đã ban hành để hỗ trợ, khuyến khích phát triển du lịch; (4) huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch; (5) tăng cường và nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch; (6) tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch; (7) phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; (8) tăng cường năng lực và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch là 765 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ, sự nghiệp môi trường, ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương. Trong đó kinh phí sự nghiệp KH&CN, sự nghiệp môi trường 52 tỷ, ngân sách tỉnh 243 tỷ và ngân sách hỗ trợ từ Trung ương 470 tỷ. Ngoài ra, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được huy động từ các nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Riêng đối với các công trình có nguồn thu thì đầu tư theo hình thức PPP hoặc 100% vốn của doanh nghiệp.

Nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, sản phẩm du lịch, trường và cơ sở đào tạo du lịch chủ yếu huy động của doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và cá nhân làm du lịch; ngân sách hỗ trợ thực hiện công tác quy hoạch đến phân khu chức năng, đầu tư một số cơ sở dạy nghề trong đó có du lịch, xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trang bị thiết bị cho đào tạo từ dự án ODA…

 
  

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này, các Sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Du lịch, huyện Phú Quốc, thị xã Hà Tiên, thành phố Rạch Giá, huyện Kiên Hải, huyện Kiên Lương, huyện U Minh Thượng và huyện Hòn Đất xây dựng kế hoạch riêng thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch của ngành và địa phương đến năm 2030. Các Sở, ngành và các huyện còn lại lồng ghép các nhiệm vụ tại Kế hoạch này vào kế hoạch thực hiện nhiệm phát triển kinh tế - xã hội chung của ngành và địa phương.

Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này hàng năm. Năm 2020 và 2025 tiến hành sơ kết toàn diện kết quả thực hiện, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này phù hợp với giai đoạn 5 năm tiếp theo. 
Sở DLKG (Trần Linh)