Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 7 năm 2018

Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 809.129 lượt, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khách quốc tế 57.507 lượt, tăng 88,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 451.987 lượt, tăng 1,02% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 339.328 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 554 tỷ đồng tăng 24,5% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 407.217 lượt khách tham quan du lịch, giảm 5,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 54.456 lượt, tăng 102,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 499,6 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
6/2018
Ước TH
Tháng 7
2018
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 786.568 809.129 4.751.434 121,4
           Khách quốc tế (lượt) 48.549 57.507 373.904 167,3
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 338.843 407.217 2.074.298 121,1
           Khách quốc tế (lượt) 46.062 54.456 343.844 179,3
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 434.601 451.987 2.738.216 122,6
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 333.987 339.328 1.908.721 119,6
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,6 1,8 1,7 100,9
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,1 2,0 2,4 97,6
III. Doanh thu (tỷ đồng) 482,7 553,7 3.545,9 133,5
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 437,9 499,6 3.220,0 147,6
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 508 520 520 107,9
                 Số phòng (phòng) 15.938 18.516 18.516 133,7
 
Sở DLKG (Trần Linh)