​Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Thứ năm, 20 Tháng 12 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. 

Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đại diện chủ sở hữu.

Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ là (1) Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức triển khai hoạt động xúc tiến du lịch và hỗ trợ các hoạt động phát triển du lịch theo quy định của Luật Du lịch, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam; (2) Quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ữong nước và nước ngoài, các nguồn hợp pháp khác để triển khai các hoạt động của Quỹ; (3) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ do Quỹ bố trí kinh phí; (4) Thực hiện chế độ báo cáo, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định liên quan đến hoạt đọng của Quỹ; (5) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và (6) thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có Chủ tịch Quỹ; Giám đốc Quỹ và bộ máy giúp việc; Kiểm soát viên. Chủ tịch Quỹ là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Quỹ, có nhiệm kỳ 05 năm, làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Quỹ không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính ữị - xã hội. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiêm Chủ tịch Quỹ. 

Vốn điều lệ của Quỹ là 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ), được ngân sách Trung ương cấp trong 03 năm đầu sau khi thành lập. 
Kinh phí hoạt động hằng năm do ngân sách trung ương cấp bằng 10% tổng số thu từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu từ nguồn thu phí thăm quan.

Ngoài ra, Quỹ còn được thu từ tiền lãi gửi Quỹ tại ngân hàng; nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài dành cho Quỹ; nguồn từ trích lập sau chênh lệch thu chi hàng năm và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quỹ được sử dụng để chi cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam: bao gồm  tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài; Tham dự hội chợ du lịch quốc tế ở nước ngoài; Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch liên quốc gia, khu vực và quôc tê; Quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện quảng cáo, truyền thông, tại các sự kiện kinh tê, chính trị, xã hội quan trọng của Việt Nam; tổ chức hội nghị, hội thảo, họp báo và các sự kiện xúc tiến du lịeh Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; Tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch, điểm đến Việt Nam cho các hãng lữ hành, vận tải, báo chí trong nước và nước ngoài tìm hiểu thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về du lịch Việt Nam; Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch liên vùng, liên địa phương.

 

Bên cạnh đó, Quỹ còn được sử dụng để Phát triển marketing điện tử phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch, trong đó tập trung cho công tác hỗ trợ việc xây dựng và duy trì cổng thông tin quảng bá và giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch; Xây dựng cơ sở dữ liệu, ấn phẩm điện tử; phát triển các ứng dụng cho thiêt bị di động thông minh; Quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tìm kiếm; Tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng, phát triển, truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam; Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.
Sở DLKG (Trần Linh)