Mời tham gia Hội chợ Triển Lãm Các sản phẩm HALAL Quốc tế : Hội chợ quốc tế MIHAS( the Malaysia International Halal Showcase)

Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018
Hội chợ diễn ra từ ngày 03/4 - 06/4/2019 tại Kuala Lumpur

Hội chợ Triển Lãm Các sản phẩm HALAL Quốc tế : Hội chợ quốc tế MIHAS( the Malaysia International Halal Showcase) được tổ chức bởi Phòng thương vụ Malaysia ( MATRADE) là cơ hội giao thương của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm Halal trong khu vực và toàn thế giới. Hội chợ quốc tế MIHAS 2019 được diễn ra từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 năm 2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tham khảo thông tin, đăng ký, liên hệ: http://mihas.com.my/
Phòng TTHTDN