Khách du lịch đến Kiên Giang năm 2018

Thứ sáu, 25 Tháng 1 2019
Năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 7.710.930 lượt, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2017, vượt 8,6% so với Kế hoạch năm.

Trong đó, khách quốc tế 596.992 lượt, tăng 62,1% so cùng kỳ, vượt 38,8% so với kế hoạch; khách tham quan khu, điểm du lịch 4.123.909 lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ, vượt 4,4% so với kế hoạch.

Khách lưu trú 3.359.683 lượt, tăng 23,7% so với cùng kỳ, vượt 14,5% so với kế hoạch.

Doanh thu 6.373 tỷ đồng tăng 39,1% so cùng kỳ, vượt 8% so với kế hoạch năm.

Riêng Phú Quốc có 4.023.105 lượt khách tham quan du lịch, tăng 35,8% so cùng kỳ năm 2017, vượt 18,3% so với kế hoạch; trong đó, khách quốc tế 543.424 lượt, tăng 70,6 % so cùng kỳ, vượt 48,9% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 5.518 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ, vượt 13,8% so với kế hoạch.
 
 
 
Chỉ tiêu
TH
Tháng
12/2018
Năm 2018
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
So với
Kế hoạch
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 509.335 7.710.930 126,8 108,6
           Khách quốc tế (lượt) 55.331 596.992 162,1 138,8
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 344.288 4.023.105 135,8 118,3
           Khách quốc tế (lượt) 45.577 543.424 170,6 148,9
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 207.598 4.123.909 130,3 104,4
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 276.506 3.3.59.683 123,7 114,5
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,9 1,8 107,0 106,1
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,6 2,5 103,0 101,1
III. Doanh thu (tỷ đồng) 645,1 6.373 139,1 108,0
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 266,9 5.518 139,5 113,8
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 710 710 710 140,3
                 Số phòng (phòng) 19.764 19.764 19.764 134,1


 
Sở DLKG (Trần Linh)