Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 23 Tháng 4 2019
Trong tháng 4 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 771.886 lượt, tăng 6 % so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 68.806 lượt, tăng 25,5 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 437.708 lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 302.899 lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 861 tỷ đồng tăng 59% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 387.487 lượt khách tham quan du lịch, tăng 18,8 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 63.155 lượt, tăng 29,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 819 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ
.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
3/2019
Ước TH
Tháng 4
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 735.408 771.886 2.916.423 118,3
Khách quốc tế (lượt) 84.893 68.806 319.529 142,0
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 386.307 387.487 1.595.824 158,7
Khách quốc tế (lượt) 80.042 63.155 295.789 145,8
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 431.537 437.708 1.650.425 111,6
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 273.621 302.899 1.126.403 120,0
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,2 2,1 2,1 114,2
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,7 4,3 3,4 122,0
III. Doanh thu (tỷ đồng) 803,2 861 3.275 163,7
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 764,9 819 3.120 168,6
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1
 
Sở DLKG (Trần Linh)