​Tháng 5, Kiên Giang đón gần 50 ngàn lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch

Thứ tư, 29 Tháng 5 2019
 Trong tháng 5 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 805.503 lượt, tăng 16,8 % so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 48.295 lượt, tăng 13,0 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 472.501 lượt, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 311.858 lượt, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 646 tỷ đồng tăng 27% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 417.643 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,4 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 45.955 lượt, tăng 13,6% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 608,7 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, Kiên Giang đón hơn 3,7 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 339 ngàn lượt khách quốc tế
.

 
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
4/2019
Ước TH
Tháng 5
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 847.400 805.503 3.720.069 117,9
Khách quốc tế (lượt) 67.745 48.295 365.519 136,5
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 418.700 417.643 1.977.681 148,9
Khách quốc tế (lượt) 61.932 45.955 339.277 139,5
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 452.268 472.501 2.137.486 115,4
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 361.948 311.858 1.419.939 114,9
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,8 1,8 2,0 1,2
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,8 2,9 3,2 1,3
III. Doanh thu (tỷ đồng) 822,8 646,1 3.865,9 154,1
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 777,3 608,7 3.669,7 160,8
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1
 
Sở DLKG (Trần Linh)