​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 7 năm 2019

Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
Trong tháng 7 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 921.146 lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 50.242 lượt, tăng 2,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 535.439 lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 357.273 lượt, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Doanh thu 788,7 tỷ đồng, tăng 42,4% so cùng kỳ.


Riêng Phú Quốc có 528.809 lượt khách tham quan du lịch, tăng 28,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 48.167 lượt, tăng 5,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 739,8 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
6/2019
Ước TH
Tháng 7
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 853.186 921.146 5.364.401 112,8
Khách quốc tế (lượt) 52.445 50.242 466.302 127,5
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 450.498 528.809 2.956.987 177,4
Khách quốc tế (lượt) 49.929 48.167 451.373 156,0
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 508.879 535.439 3.031.804 110,8
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 315.998 357.273 2.113.211 110,8
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,9 1,8 1,9 113,2
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,9 2,4 2,9 117,6
III. Doanh thu (tỷ đồng) 627,0 788,7 5.180,8 146,1
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 577,8 739,8 4.807,3 176,7
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1
 
Sở DLKG (Trần Linh)