Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 8 năm 2019

Thứ tư, 28 Tháng 8 2019
Trong tháng 8 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 736.717 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 46.952 lượt, tăng 4,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 386.458 lượt, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 329.940 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 464.985 lượt khách tham quan du lịch, tăng 4,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.821 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 557,2 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Ước chung 8 tháng đầu năm 2019, Kiên Giang đón hơn 6 triệu lượt khác, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu đạt gần 6 nghìn tỷ đồng. Đồng thời đến nay tỉnh có trên 700 cơ sở lưu trú với hơn 22.600 phòng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2018. Thời gian lưu trú đối với khách quốc tế là 2,9 ngày. 

 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
7/2019
Ước TH
Tháng 8
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 953.255 736.717 6.133.227 112,1
Khách quốc tế (lượt) 51.252 46.952 514.264 125,2
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 548.086 464.985 3.441.250 136,3
Khách quốc tế (lượt) 48.555 44.821 496.582 131,3
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 524.203 386.458 3.407.027 108,8
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 403.022 329.940 2.488.899 112,9
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,9 1,8 1,9 109,8
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,6 2,6 2,9 116.9
III. Doanh thu (tỷ đồng) 687,4 600,0 5.738,4 140,2
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 626,2 557,2 5.250,9 193,0
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1

SoDLKG (Trần Linh)