​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2019

Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2019 (giá so sánh 2010) ước tính 48.648,32 tỷ đồng, đạt 72,39% kế hoạch, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu Báo cáo tình hình kinh tế xã hội do Cục Thống kê Kiên Giang tổng hợp.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm.

 
Phòng TTHTDN