Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 9 năm 2019

Chủ nhật, 06 Tháng 10 2019
Trong tháng 9 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 720.019 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018.


Trong đó, khách quốc tế 46.595 lượt, tăng 1,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 348.481 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 346.993 lượt, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Doanh thu 563,2 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 483.547 lượt khách tham quan du lịch, tăng 12,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.869 lượt, tăng 2,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 523,4 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng Kiên Giang đón 6.908.843 lượt khách, vượt 13,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 562.529 lượt tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ sở lưu trú 9 tháng tỉnh có 726 cơ sở với 22.654 phòng. Thời gian lưu trú bình quân hiện nay là 1,9 ngày đối với khách nội địa và 2,9 ngày đối với khách quốc tế.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
8/2019
Ước TH
Tháng 9
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 792.314 720.019 6.908.843 113,3
Khách quốc tế (lượt) 48.622 46.595 562.529 123,1
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 508.524 483.547 3.968.336 134,3
Khách quốc tế (lượt) 46.803 44.869 543.433 128,8
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 406.477 348.481 3.775.527 109,2
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 359.445 346.993 2.865.397 115,1
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,8 1,7 1,9 107,8
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,5 2,6 2,9 116,4
III. Doanh thu (tỷ đồng) 602,8 563,2 6.304,4 135,8
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 559,9 523,4 5.777,1 136,3
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1
SoDLKG (Trần Linh)