​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 10 năm 2019

Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019
Trong tháng 10 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 677.547 lượt, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 42.863 lượt, giảm 7,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 330.055 lượt, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 322.873 lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Doanh thu 622,5 tỷ đồng, tăng 23,0% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 449.766 lượt khách tham quan du lịch, tăng 8,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 39.717 lượt, giảm 7,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 585,6 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
9/2019
Ước TH
Tháng 10
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 712.988 677.547 7.579.359 113,0
Khách quốc tế (lượt) 45.079 42.863 601.849 119,6
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 477.743 449.766 4.412.298 131,0
Khách quốc tế (lượt) 42.960 39.717 581.241 125,0
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 346.524 330.055 4.103.625 110,0
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 341.160 322.873 3.182.437 113,5
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,8 1,8 1.9 106 ,2
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,9 3,2 2.9 117,6
III. Doanh thu (tỷ đồng) 652,4 622,5 7.016,1 136,2
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 604,9 585,6 6.444,2 136,8
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1
 
SoDLKG (Trần Linh)