Vận động 'Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế'

Thứ năm, 05 Tháng 12 2019
Để khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, đồng thời tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở.
Ban Kinh tế Trung ương (BKTTW) đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân  đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
Theo đó, mọi góp ý, đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, quy mô lớn hay nhỏ, ở trong hay ngoài nước, của Nhà nước hay tư nhân đều được Ban tổ chức Cuộc vận động trân trọng tiếp nhận, tổng hợp, xem xét, chuyển tới các cơ quan của Đảng và Nhà nước liên quan để nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế và góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Các góp ý, đề xuất của DN, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết, những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
Đối tượng tham gia Cuộc vận động là các doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm: doanh nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp của tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội/hiệp hội ngành, nghề và cá nhân là người Việt Nam có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; doanh nghiệp FDI và các doanh nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; Các doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ sở hữu và các doanh nhân Việt kiều, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân gửi tối đa 1 tác phẩm tham dự với một hoặc một số nội dung góp ý, đề xuất phù hợp với mục tiêu và Thể lệ của Cuộc vận động.
Địa chỉ nhận bài dự thi: Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức Lễ phát động đến 31/12/2019 (theo dấu Bưu điện/ngày gửi thư điện tử).
Thời gian xét chọn những góp ý, đề xuất tiêu biểu, xuất sắc: Từ tháng 1 đến tháng 3/2020. Lễ Tôn vinh và Trao giải dự kiến: Tổ chức vào tháng 4/2020.
Wedsite: www.doanhnhangopy.vn
Q.Th