Quy định mới của Myanmar về ghi nhãn hàng hóa

Thứ hai, 06 Tháng 1 2020
Quy định mới của Myanmar về ghi nhãn hàng hóa theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Theo quy định tại điểm b và điểm g, mục 41, chương 18 của Luật Bảo vệ người tiêu dùng được thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Myanmar và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020, doanh nghiệp cần cung cấp mô tả ghi nhãn cho hàng hóa, bao gồm: tên hàng hóa, kích cỡ, số lượng và số lượng thực tế, hướng dẫn liên quan đến sử dụng và lưu trữ, thông tin về tác dụng phụ hoặc dị ứng, biện pháp phòng ngừa. Mô tả ghi nhãn hàng hóa phải bằng tiếng Myanmar hoặc kết hợp giữa tiếng Myanmar và ngôn ngữ khác hoặc nhiều ngôn ngữ.

Bản dịch tiếng Anh của chương 18, Luật Bảo vệ người tiêu dùng do Bộ Thương mại Myanmar cung cấp xin được gửi kèm theo./.

Vui lòng xem file đính kèm