Khi đưa khách đi theo chương trình du lịch, nếu khách có yêu cầu thay đổi chương trình thì hướng dẫn viên có được phép cho thay đổi không? Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên được quy định trong Luật Du lịch như thế nào?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Khi đưa khách đi theo chương trình du lịch, nếu khách có yêu cầu thay đổi chương trình thì hướng dẫn viên có được phép cho thay đổi không? Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên được quy định trong Luật Du lịch như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 76 Luật Du lịch, khi đưa khách đi theo chương trình du lịch, nếu khách du lịch có yêu cầu thay đổi chương trình du lịch thì hướng dẫn viên sẽ có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền quyết định mà không được tự quyết định có thay đổi chương trình du lịch hay không.

Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng thì hướng dẫn viên được quyền thay đổi chương trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch nhưng phải báo cáo với người có thẩm quyền ngay khi điều kiện cho phép và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tại Điều 76 Luật Du lịch quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên như sau:

1. Hướng dẫn viên có các quyền:

a. Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;

b. Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch;

c. Nhận lương, thù lao theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;

d. Tham gia thi tuyển, công nhận cấp bậc nghề nghiệp hướng dẫn viên;

đ. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng, được quyền thay đổi chương trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch nhưng phải báo cáo với người có thẩm quyền ngay khi điều kiện cho phép và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Hướng dẫn viên có nghĩa vụ:

a. Tuân thủ và hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, nội quy, quy chế nơi đến tham quan, du lịch và tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương;

b. Thông tin về lịch trình, chương trình du lịch cho khách du lịch và các quyền lợi hợp pháp của khách du lịch;

c. Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách; trường hợp khách du lịch có yêu cầu thay đổi chương trình du lịch thì phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định;

d. Có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của khách du lịch;

đ. Hoạt động đúng quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật này; đeo thẻ hướng dẫn viên trong khi hướng dẫn du lịch;

e. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức;

g. Bồi thường cho khách du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành về thiệt hại do lỗi của mình gây ra.