Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 12 năm 2019

Thứ tư, 08 Tháng 1 2020
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, trong tháng 12 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 556.208 lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng lượt khách du lịch tháng 12 ước đạt 586,92 ngàn lượt khách, giảm 8,58% so tháng trước, tăng 15,24% so cùng kỳ.

Trong đó lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 321,76 ngàn lượt khách, bằng 84,45% so tháng trước, tăng 6,65% so cùng kỳ. (Số khách quốc tế 57,17 ngàn lượt khách, tăng 12,26% so tháng trước, tăng 3,34% so cùng kỳ).

Tính chung cả năm 2019, tổng lượt khách du lịch ước đạt 8.780,48 ngàn lượt khách, đạt 105,79% kế hoạch, tăng 13,87% so cùng kỳ. Trong đó lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 4.185,81 lượt khách, đạt 107,33% kế hoạch, tăng 16,69%.
 
  Đơn vị
Tính
Kế hoạch 2019 Ước thực hiện % so sánh
Tháng
12
Lũy kế
12 tháng
Tháng 12 so với tháng trước Tháng 12 so với cùng kỳ Lũy kế so với kế hoạch Lũy kê so với cùng kỳ
I. Tổng lượt khách du lịch Lượt
người
8.300.000 586.925 8.780.484 91,42 115,24 105,79 113,87
Chia ra                
- Khách đến các khu, điểm du lịch 4.400.000 265.165 4.594.670 101,60 127,73 104,42 111,42
- Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch phục vụ 3.900.000 321.760 4.185.814 84,45 106,65 107,33 116,69
Chia ra - Khách trong nước 3.260.000 264.581 3.472.523 80,16 107,39 106,52 116,14
- Khách quốc tế 640.000 57.179 713.291 112,26 103,34 111,45 119,48
+ Lượt khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 3.650.000 295.112 3.834.607 84,32 106,74 105,06 114,14
+ Lượt khách du lịch theo tour 250.000 26.648 351.207 85,96 105,61 140,48 154,49
II. Tổng ngày khách du lịch Ngày khách 6.600.000 526.529 7.147.835 99,65 1022,08 108,30 117,74
Chia ra Khách trong nước 5.070.000 417373 5.342.353 104,54 108,72 105,37 113,87
Khách quốc tế 1.530.000 109.156 1.805.482 84,55 82,74 118,01 130,92
 
Phòng TTHTDN (nguồn cucthongkekg.gov.vn)