Khách du lịch đến Kiên Giang năm 2019

Thứ sáu, 31 Tháng 1 2020
Năm 2019, Kiên Giang đón 8.780.484 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 105,8% so với kế hoạch năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế 713.291 lượt, tăng 19,5% so cùng kỳ, đạt 111,5% so với kế hoạch năm; khách tham quan khu, điểm du lịch 4.594.670 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 3.834.607 lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ. 

Riêng Phú Quốc có 5.106.665 lượt khách tham quan du lịch, tăng 26,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 671.896 lượt, tăng 22,7% so cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 18.595,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 8.364,1 tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
NĂM 2019  
 
Thực hiện Năm
2018
Kế
hoạch
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
So với Kế hoạch
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 8.300.000 8.780.484 113,9 105,8 7.710.930
Khách quốc tế (lượt) 640.000 713.291 119,5 111,5 596.992
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 4.300.000 5.106.665 126,9 118,8 4,023,105
Khách quốc tế (lượt) 580.000 671.896 122,7 115,8 547,698
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 4.400.000 4.594.670 111,4 104,4 4.123.909
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 3.650.000 3.834.607 114,1 105,1 227.338
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,7 1,9 110,1 110,1 1,7
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,6 2,8 123,0 118,8 2,3
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 17.461,6 18.595,7 114,7 106,5 16.208,1
Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng) 6.840 8.364,1 131,2 121,2 6.372,7
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 750 762 107,3 105,0 710
Số phòng (phòng) 23.389 23.389 118,3 103,2 19.764
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)