Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 01 năm 2020

Thứ sáu, 31 Tháng 1 2020
Trong tháng 01 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 819.875 lượt, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019.


Trong đó, khách quốc tế 82.848 lượt, tăng 5,6% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 437.948 lượt, tăng 84,0% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 344.750 lượt, tăng 38,8% so với cùng kỳ. 

Riêng Phú Quốc có 526.642 lượt khách tham quan du lịch, tăng 42,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 74.856 lượt, tăng 5,5% so cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 1.947,9 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 1.0001,6 tỷ đồng, tăng 35,4% so cùng kỳ.
 
Chỉ tiêu
Thực hiện
Năm
2019
Năm 2020
Kế
hoạch
 
Ước TH
 
Tháng 01 So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 8.780.484 9.330.000 819.875 156,9
Khách quốc tế (lượt) 713.291 750.000 82.848 105,6
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 5.106.665 5.500.000 526.642 142,3
Khách quốc tế (lượt) 671.896 715.000 74.856 105,5
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 4.594.670 4.736.000 437.948 184,0
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 3.834.607 4.234.000 344.750 138,8
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,9 1,9 2,2 101,7
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,8 2,9 3,5 119,5
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 18.595,7 20.041,2 1.947,9 115,2
Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng) 8.364,1 8.892 1.001,6 135,4
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 762 790 762 100,0
Số phòng (phòng) 23.389 23.700 23.389 100,0
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)