Các cơ sở sản xuất kinh doanh nào được sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Câu hỏi: Các cơ sở sản xuất kinh doanh nào được sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ?

Trả lời:
 

          Các cơ sở sản xuất kinh doanh được mua Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để sử dụng trong các trường hợp sau:

        a/ Xuất hàng hóa bán hàng lưu động

        b/ Các cơ sở SXKD xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng... ở khác địa phương (Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW) để bán, hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh (có đăng ký sử dụng PXK kiêm VCNB với cơ quan Thuế).

        c/ Hàng hóa điều động nội bộ từ kho này sang kho khác (kể cả kho ở ngoài Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương) .     

        d/ Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu nếu chưa có căn cứ để lập hóa đơn hay cơ sở đi ủy thác xuất khẩu xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu. Cơ sở nhận nhập ủy thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác cho cơ sở đi ủy thác nhập khẩu.

        e/ Xuất hàng hóa đến dự Hội chợ triển lãm

        f/ Xuất hàng hóa từ trụ sở chính của Doanh nghiệp đến các Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp tại các địa phương khác (Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương) dùng để trưng bày hàng mẫu (không bán)

             * Lưu ý : Tất cả các trường hợp trên đều phải kèm theo Lệnh điều động nội bộ

 

Theo TongCucThue