Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 02 năm 2020

Thứ ba, 03 Tháng 3 2020
Trong tháng 02 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 585.687 lượt, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế 48.625 lượt, giảm 44,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 419.934 lượt, giảm 22,7% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 149.103 lượt, giảm 50,5% so với cùng kỳ. 

Riêng Phú Quốc có 380.188 lượt khách tham quan du lịch, giảm 15,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 45.008 lượt, giảm 44,8% so cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 1.024,2 tỷ đồng, giảm 45,3% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 584,1 tỷ đồng, giảm 33,0% so cùng kỳ.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 01
Ước TH
Tháng 02
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 1.054.188 585.687 1.639.876 116,4
Khách quốc tế (lượt) 73.072 48.625 121.697 73,4
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 630.617 380.188 1.010.805 123,0
Khách quốc tế (lượt) 66.772 45.008 111.781 73,3
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 726.780 419.934 1.146.714 146,8
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 306.060 149.103 455.163 82,8
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,1 2,3 2,2 110,4
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,4 3,6 3,5 123,6
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 1.731,3 1.024,2 2.755,5 77,3
Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng) 901,3 584,1 1.485,4 92,2
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 762 762 762 100,0
Số phòng (phòng) 23.389 23.389 23.389 100,0
 
Sở DLKG (Trần linh)