Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 03 năm 2020

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong tháng 3 năm 2020 lượng khách đến tham quan du lịch tiếp tục giảm.
Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 225.858 lượt, giảm 69,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế 20.081 lượt, giảm 76,3% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 133.182 lượt, giảm 69,1% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 89.371 lượt, giảm 67,3% so với cùng kỳ. 

Riêng Phú Quốc có 144.227 lượt khách tham quan du lịch, giảm 62,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 19.195 lượt, giảm 76,0% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 499,9 tỷ đồng, giảm 72,4% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 395 tỷ đồng, giảm 50,8% so cùng kỳ.

Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 02 Ước TH
Tháng 3
Lũy kế từ đầu năm
TH
(Quý I)
So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 545.620 225.858 1.825.666 85,1
Khách quốc tế (lượt) 38.613 20.081 125.065 49,9
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 341.589 144.227 1.116.433 92,4
Khách quốc tế (lượt) 36.489 19.195 116.856 50,2
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 413.016 133.182 1.272.978 105,0
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 125.380 89.371 520.811 63,2
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,8 2,5 2,4 115,0
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,0 4,7 4,0 128,4
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 858,5 499,9 2.993,7 55,7
Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng) 599,8 394,8 1.895,9 78,5
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 762 762 762 100,0
Số phòng (phòng) 23.389 23.389 23.389 100,0
 
 
 

Sở DLKG (Trần Linh)