Doanh nghiệp ngày 15/07/2009 phát hiện tờ khai báo cáo thuế tháng 05 bị sai sót, cụ thể quên kê khai 01 tờ hóa đơn bán ra. Trong trường hợp này doanh nghiệp đã làm lại tờ khai báo cáo thuế tháng 05, cụ thể đã đưa vào bảng kê bán ra tờ hóa đơn quên kê

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Doanh nghiệp ngày 15/07/2009 phát hiện tờ khai báo cáo thuế tháng 05 bị sai sót, cụ thể quên kê khai 01 tờ hóa đơn bán ra. Trong trường hợp này doanh nghiệp đã làm lại tờ khai báo cáo thuế tháng 05, cụ thể đã đưa vào bảng kê bán ra tờ hóa đơn quên kê khai. Sau khi làm lại tờ khai báo cáo thuế tháng 05 doanh nghiệp thấy chỉ tiêu [41] thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này vẫn còn dư 41.526.300đ. Doanh nghiệp đã nộp báo thuế tháng 05 và tờ khai KHBS để nộp cơ quan thuế nhưng cán bộ thuế không chấp nhận. Họ yêu cầu doanh nghiệp chỉ kê khai hóa đơn quên kê khai của tháng 05 vào mẫu KHBS của tháng 05 [không nhận lại tờ khai thuế GTGT của tháng 05] và kê thêm vào bảng tổng hợp thuế GTGT [bảng phụ lục 01-3/GTGT] của báo cáo thuế tháng 06 khi nộp tờ khai báo cáo thuế tháng 06. Vậy kính mong Quý cục hướng dẫn doanh nghiệp.

Trả Lời: Cục thuế TP.HCM trả lời
- Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.
Trường hợp ngày 15/07/2009 phát hiện tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai tháng 5/2009 bị sót một hóa đơn GTGT đầu ra nhưng TK thuế GTGT kỳ kê khai tháng 5/2009 vẫn còn được khấu trừ do đó Công ty kê khai bổ sung như sau:
+ Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh (01/KHBS).
+ Làm tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai tháng 5/2009 theo số liệu đã điều chỉnh không sử dụng mã vạch 2 chiều.
+ Số liệu từ bảng 01/KHBS đưa vào phụ lục 01-3/GTGT của kỳ kê khai tháng 6/2009.
+ Số liệu từ phụ lục 01-3/GTGT đưa vào chỉ tiêu [35] của kỳ kê khai tháng 6/2009 để làm giảm VAT được khấu trừ.