Việc quy định giá bán và trách nhiệm niêm yết giá bàn hàng hóa của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Việc quy định giá bán và trách nhiệm niêm yết giá bàn hàng hóa của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: Việc mua bán hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực dân sự, thương mại được thực hiện theo các nguyên tắc của pháp luật dân sự như bình đẳng, tự do thỏa thuận, tự do định đoạt ... Do vậy, nhà nước tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật. Đồng thời, Nhà nước cũng sử dụng các biện pháp cần thiết để bình ổn giá, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh định giá hàng hóa, dịch vụ của mình theo quy định của Pháp lệnh Giá 2002 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, họ cũng phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Điều 29 Pháp lệnh giá và Điều 4 Nghị định sốb 69/2001/NĐ-CP quy định:
       - Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; việc niêm yết giá phải được rõ ràng, không gây nhằm lẫn cho khách hàng.
       - Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và mua bán đúng giá đã niêm yết.
       - Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định.
       Khoản 20 Điều 30 Pháp lệnh Giá quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có các nghĩa vụ sau đây:
       - Lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và chấp hành đúng mức giá đó.
       - Cung cấp thông tin về giá, các quyết định giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá;
       - Chấp hành các biện pháp của Nhà nước nhằm bình ổn giá thị trường quy định tại Pháp lệnh này;
       - Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của phap01 luật;
       - Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.