​Du lịch tỉnh Kiên Giang hơn 40 năm hình thành và phát triển

Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020), Sở Du lịch Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt nhằm giới thiệu những dấu mốc lịch sử đáng nhớ của ngành du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Kiên Giang nói riêng với quá trình hình thành và phát triển suốt chặng đường 60 năm qua.
Tham dự có các cô, chú nguyên là lãnh đạo ngành du lịch qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
 

Với ngành Du lịch Việt Nam, cách đây tròn 60 năm, vào ngày 09/7/1960 Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Nghị định số 26/CP về thành lập Công ty Du lịch Việt Nam. Đây là sự kiện ghi dấu sự ra đời của một ngành kinh tế non trẻ và thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chuẩn bị cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau này. Trong suốt lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành, Du lịch Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trở thành nhịp cầu hữu nghị của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế với bạn bè trên thế giới. Với những đóng góp to lớn, ngành Du lịch đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Những thay đổi về tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành Du lịch Việt Nam:
- Thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương theo Nghị định số 26-CP ngày 9/7/1960 của Hội đồng Chính phủ;
- Ngày 18/8/1969, chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang Phủ Thủ tướng quản lý theo Nghị định số 145 CP của Hội đồng Chính phủ;
- Ngày 27/6/1978 thành lập Tổng cục Du lịch trực thuộc Hội đồng Chính Phủ theo Nghị quyết số 262-NQ/QHK6 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Ngày 15/8/1987, Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng theo Nghị định số 120-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch;
- Ngày 9/4/1990, Thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, trên cơ sở tổ chức lại Bộ máy của Tổng cục Du lịch cũ theo Nghị định số 119-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng;
- Ngày 31/12/1990 Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành Du lịch theo Nghị định số 447-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch;
- Ngày 26/10/1992, thành lập Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính Phủ theo Nghị định số 05-CP của Chính phủ;
- Ngày 08/8/2007, sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Nghị định số 09/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với Du lịch tỉnh Kiên Giang: Hoạt động đã bắt đầu hình thành từ những năm 1976, với việc thành lập Công ty khách sạn và ăn uống; đến ngày 19/8/1992 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 341/QD-UBND thành lập Công ty Du lịch Kiên Giang đánh dấu những mốc son, sự ra đời của ngành dịch vụ tỉnh nhà.
Trải qua giai đoạn hơn 40 năm hình thành, chuyển đổi về cơ chế, hoạt động du lịch có những đổi mới, tiếp tục phát triển khá nhanh; với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và sáng tạo của toàn ngành, Du lịch Kiên Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.
Đó cũng là kết quả của cả chặng đường dài phát triển với sự đóng góp quý báu của nhiều đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Du lịch; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Sở, ban ngành và UBND các địa phương; sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí và sự ủng hộ, đồng hành của du khách trong và ngoài nước.
Năm 2020, đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, với truyền thống, quyết tâm của toàn Ngành, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn Ngành tin tưởng rằng, thời gian tới, với lợi thế về tài nguyên du lịch, tính chuyên nghiệp, hiện đại sâu và rộng, ngành Du lịch sẽ tiếp tục phát huy những tiềm năng, tâm huyết, sự sáng tạo và năng động của mình để góp phần đưa Du lịch Kiên Giang ngày càng phát triển đột phá, vững mạnh; từng bước tiến gần hơn với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được xác định tại Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 03-NQ/TW ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy. 

Cơ chế quản lý nhà nước về Du lịch:
Năm 1990, Sở Thương nghiệp sáp nhập với Sở Kinh tế đối ngoại thành Sở Thương mại. Đến năm 1992, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm phát triển Sở Thương mại được đổi tên thành Sở Thương mại và Du lịch. Với chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về Thương mại và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
Năm 2005, do yêu cầu phát triển, UBND tỉnh đã có Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 09/3/2005 về thành lập Sở Du lịch Kiên Giang trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch Kiên Giang gồm có 6 phòng, ban, đơn vị: Văn phòng, Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Thanh Tra Sở, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Công viên Văn hóa An Hòa với biên chế được giao 19.
Năm 2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 705/QD-UBND ngày 24/3/2008 về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa – Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, có 21 phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 
Ngày 14/3/2016, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 23/TTg-TCCV đồng ý chủ trương thành lập Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Tại kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Nghị quyết số 160/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức thuộc lĩnh vực du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang.

Riêng Trung tâm Xúc tiến Du lịch Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Du lịch Kiên Giang theo Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 16/11/2007, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và bổ sung nhiệm vụ xúc tiến đầu tư.. 
Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ sự nghiệp công lập về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch từ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thực hiện và tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
Xác định du lịch là ngành kinh tế có thế mạnh của tỉnh, Tỉnh ủy đã lần lượt ban hành các Nghị quyết về phát triển du lịch, cụ thể như sau: (1) Ngày 01/4/1998, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2010; (2) Ngày 14/01/2005, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về thực hiện Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu đưa Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. (3) Ngày 27/02/2013, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020 với quan điểm: Phát triển du lịch là nhiệm vụ lâu dài, là trách nhiệm chung của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành và toàn dân; đề ra mục tiêu Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. (4) Ngày 27/11/2017, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định hướng đến năm 2030, để phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị. 
Phát biểu tại buổi Họp mặt, ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Du lịch nói: “Tôi xin tri ân và gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, các đơn vị hợp tác và anh, chị, em công ty, doanh nghiệp Du lịch trên địa bàn tỉnh đã đồng hành để ngành du lịch tỉnh nhà có được như ngày hôm nay. Chúc ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội”.

Danh sách Lãnh đạo ngành Du lịch Kiên Giang qua các thời kỳ: 
- Đ/c Bùi Ngọc Sương (Bảy Sương) - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (tháng 8/1992 - 11/1992);
- Đ/c Huỳnh Thanh Toán (Bảy Toán) - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (tháng 11/1992 - 4/1993);
- Đ/c Huỳnh Văn Gành (Năm Gành) - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (tháng 4/1993 - 7/1995);
- Đ/c Lê Ngọc Huỳnh (Ba Huỳnh) - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (tháng 7/1995 - 6/1996);
- Đ/c Trần Minh Lễ (Hai Lễ) - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (tháng 6/1996 - 6/2002);
- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn (Năm Sơn) - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (tháng 6/2002 - 9/2004);
- Đ/c Châu Minh Tâm (Sáu Tâm) - Quyền Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (tháng 9/2004 - 11/2005);
- Đ/c Mai Ngọc Thanh - Quyền Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch (11/2005 - 5/2006);
- Đ/c Lê Minh Hoàng (Ba Hoàng) - Giám đốc Sở Du lịch (Năm 2005 - 2008);
- Đ/c Lê Minh Hoàng (Ba Hoàng) - Giám đốc Sở VHTTDL (Năm 2008 – 2015);
- Đ/c Trần Chí Dũng. - Giám đốc Sở VHTTDL (Năm 2015 - 2016);
- Đ/c Trần Chí Dũng. - Giám đốc Sở Du lịch (Năm 2016 đến nay).

 
Sở DLKG (Trần Linh)