Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 01 năm 2021

Thứ ba, 19 Tháng 1 2021

Trong tháng 01 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 595.390 lượt, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế 4.393 lượt, giảm 93,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 465.563 lượtgiảm 26,2% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 263.262 lượtgiảm 24% so với cùng kỳ. 


      Riêng Phú Quốc có 465.563 lượt khách tham quan du lịch, giảm 26,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 4.037 lượt, giảm 93,4% so cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 649,2 tỷ đồng, giảm 60,3% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 493,9 tỷ đồng,giảm 64,5% so cùng kỳ.

 

 

Chỉ tiêu

NĂM 2021

 

Kế

Hoạch

Tháng 01

 

 

Ước

TH

So với

cùng kỳ

(%)

So với KH

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

7.000.000

595.390

56,5

8,5

Khách quốc tế (lượt)

400.000

4.393

6,6

1,1

Trong đó: Phú Quốc (lượt)

4.300.000

465.563

73,8

10,8

Khách quốc tế (lượt)

380.000

4.037

6,6

1,1

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

3.600.000

324.202

44,6

9,0

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

3.250.000

263.262

86,0

8,1

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,4

2,3

105

93,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,7

3,9

105,0

105,8

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

12.743,9

649,2

39,7

5,1

Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng)

10.242,0

493,9

35,5

4,8

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

820

792

109,1

96,6

Số phòng (phòng)

25.800

25.670

113,3

99,5

 

Sở DLKG  (Trần Linh)