Quản lý hoạt động kinh doanh loại hình căn hộ du lịch (Condotel) và Biệt thự du lịch

Thứ tư, 03 Tháng 2 2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 Ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch (Condotel) và biệt thự du lịch.

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các cơ quan quản lý về du lịch và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về nguyên tắc, việc quản lý và kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch phải tuân thủ pháp luật về du lịch và pháp luật khác có liên quan. Đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 49, Luật Du lịch. Thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng mua bán căn hộ du lịch, biệt thự du lịch phù hợp với quy định của pháp luật.

Về kinh doanh, (1) Tổ chức, cá nhân được kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch do mình sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp. (2) Tổ chức được thuê để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sở hữu căn hộ du lịch biệt thự du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất, lựa chọn một tổ chức để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh căn hộ du lịch và biệt thự du lịch có các quyền sau đây: (1) Từ chối tiếp nhận khách du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch hoặc khi cơ sở lưu trú du lịch không còn khả năng đáp ứng yêu cầu của khách du lịch; (2) Hủy bỏ hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với khách du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch. (3) Các quyền theo quy định tại Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. (4) Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh căn hộ du lịch và biệt thự du lịch có trách nhiệm: (1) Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (2) Đảm bảo đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú; ghi đầy đủ thông tin của khách lưu trú vào sổ quản lý (hoặc nhập đầy đủ thông tin vào máy tính) trước khi cho khách vào phòng nghỉ và các trách nhiệm khác theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; (3) Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Luật Phòng cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. (4)  Đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. (5) Đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm nếu có kinh doanh dịch vụ ăn uống. (6) Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch; (7) Duy trì chất lượng loại, hạng theo tiêu chuẩn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định của Luật Du lịch. Thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định lại khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ. (8) Thông báo bằng văn bản tới Sở Du lịch trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày theo quy định tại khoản 1, Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. (9) Tuân thủ các quy định hoạt động quảng cáo tại Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh căn hộ du lịch và biệt thự du lịch có các nghĩa vụ: (1) Bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật này; (2) Niêm yết công khai giá bán hàng hóa và dịch vụ, nội quy của cơ sở lưu trú du lịch; (3) Bồi thường thiệt hại cho khách du lịch theo quy định của pháp luật về dân sự; (4) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch khi có sự thay đổi về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật; (5) Chỉ được sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; (6) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật. (7) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch quy định tại Điều 9, Luật Du lịch.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có hành vi vi phạm hành chính sẽ bị xử lý theo Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác có liên quan.
Sở DLKG (Trần Linh)