​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 6 năm 2021

Thứ năm, 08 Tháng 7 2021
Trong tháng 6 năm 2021, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 69.433 lượt, giảm 87,8% so với cùng kỳ năm 2020 (do tháng 6/2020 du lịch bắt đầu tăng nhanh trở lại);


Khách tham quan khu, điểm du lịch 15.890 lượt, giảm 94,7% so với cùng kỳ; khách có lưu trú 53.643 lượt, giảm 79,4% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 117,9 tỷ đồng, giảm 80,5% so với cùng kỳ. Riêng Phú Quốc có 45.426 lượt khách tham quan du lịch, giảm 88,9% so với cùng kỳ.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 5 Ước TH
Tháng 6
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 370.754 69.433 2.329.454 96,3
Khách quốc tế (lượt) 5.920 - 34.499 22,7
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 244.575 45.426 1.607.055 104,8
Khách quốc tế (lượt) 5.629 - 32.911 23,2
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 205.984 15.890 1.174.917 75,3
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 160.880 53.643 1.116.414 136,7
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 369.297 123.759 2.647.916 133,7
Khách quốc tế (ngày/khách) 2,3 2,3 2,4 98,0
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 394,6 117,9 2.682,9 66,0
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 249,8 77,5 1.983,8 59,5
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 826 826 826 107,6
Số phòng (phòng) 28.588 28.588 28.588 118,6
 
 
 Sở DLKG (Trần Linh)