​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 11 năm 2021

Thứ hai, 22 Tháng 11 2021
 Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 317.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.400 lượt; 


Triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang và Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “Hộ chiếu vắc-xin” của UBND tỉnh, khách du lịch đã bắt đầu quay trở lại Kiên Giang đặc biệt là khách quốc tế; các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch đã hoạt động trở lại; tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 317.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.400 lượt; khách tham quan khu, điểm du lịch 196.000 lượt; khách có lưu trú 96.000 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 222,3 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc có 299.000 lượt khách tham quan du lịch; trong đó, khách quốc tế 1.400 lượt.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 10 Ước TH
Tháng 11
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 25.000 317.000 2.666.251 58,1
Khách quốc tế (lượt) - 1.400 1.400 0,8
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 21.032 299.000 1.929.002 65,1
Khách quốc tế (lượt) - 1.400 1.400 0,9
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 15.000 196.000 1.394.321 53,7
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 10.000 96.000 1.208.806 63,2
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,7 2,7 2,4 99
Khách quốc tế (ngày/khách)   3,7 202,5 5.061,0
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 22,0 222,3 2.669,4 39,7
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 17,7 183,8 2.163,3 56,1
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 894 894 894 116,4
Số phòng (phòng) 29.428 29.428 29.428 122,1
 
Sở DLKG (Trần Linh)