Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND

Thứ ba, 21 Tháng 12 2021
Thông báo Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021.