​Tiếp tục giảm phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Thứ ba, 28 Tháng 12 2021
Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, (1) mức thu phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và (2) phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, cụ thể như sau:

- Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với: 
(1) cấp mới là 1.500.000 đồng/giấy phép;
(2) cấp đổi là 1.000.000 đồng/giấy phép; 
(3) cấp lại là 750.000 đồng/giấy phép; 

- Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại) là 325.000 đồng/thẻ; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 100.000 đồng/thẻ.

 

Đây là lần thứ tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông từ này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

Chi tiết về Thông tin vui lòng xem tham khảo (file đính kèm)

 
Sở DLKG (Trần Linh)