​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 01 năm 2022

Thứ tư, 13 Tháng 4 2022
Trong tháng 01 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 233.726 lượt, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Trong đó, khách quốc tế 1.826 lượt, (tháng 01/2021 không có khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 111.270 lượt, giảm 36,2% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 118.905lượt, giảm 47,6% so với cùng kỳ. 

Riêng Phú Quốc có 203.086 lượt khách tham quan du lịch, giảm 26,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 1.826 lượt (khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng Hộ chiếu vắc-xin);

Tổng thu từ du lịch đạt 279,1 tỷ đồng, giảm 44,1% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 249,7 tỷ đồng, giảm 44,6% so cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
NĂM 2022
Kế
Hoạch
Tháng 01
Ước
TH
So với
cùng kỳ
(%)
So với KH
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 5.600.000 233.726 62,5 4,2
Khách quốc tế (lượt) 200.000 1.826 - 0,9
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 3.800.000 203.086 73,1 5,3
Khách quốc tế (lượt) 180.000 1.826 - 1,0
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 3.300.000 111.270 63,8 6,0
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 2.250.000 118.905 52,4 5,3
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,5 2,7 113,0 109,7
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,6 8,3 - 182,2
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 7.746,4 279,1 55,9 3,6
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 6.758,8 249,7 55,4 3,7
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 920 896 113,1 97,4
Số phòng (phòng) 30.000 29.915 116,5 99,7
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)