Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 03 năm 2022

Thứ tư, 13 Tháng 4 2022
Trong tháng 03 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 507.583 lượt, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2021.
 

Trong đó, khách quốc tế 7.350 lượt (tháng 3/2021 chưa có khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 284.238 lượt, tăng 42,9% so với cùng kỳ.

Khách có lưu trú 215.242 lượt, tăng 29,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 473,3 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ;

Riêng Phú Quốc có 364.412 lượt khách tham quan du lịch, tăng 41,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 7.350 lượt, (tháng 3/2021 chưa có khách quốc tế).
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 02 Ước TH
Tháng 03
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 744.657 507.583 1.563.927 129,9
Khách quốc tế (lượt) 10.223 7.350 26.036 -
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 498.687 364.412 1.097.011 132,6
Khách quốc tế (lượt) 10.223 7.350 26.036 -
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 438.005 284.238 902.627 157,4
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 296.479 215.242 639.473 104,9
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,6 2,7 2,7 112
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,0 3,5 3,8 -
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 651,9 473,3 1.406,2 104,9
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 525,2 356,1 1.113,4 98,4
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 826 901 826 104,3
Số phòng (phòng) 28.526 30.076 28.526 111,1
 
 
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)