​Khách du lịch đến Kiên Giang Quý I năm 2022

Thứ tư, 13 Tháng 4 2022
Trong Quý I năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt gần 1.563.927  lượt, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách quốc tế 26.036 lượt (Quý I/2021 chưa có khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 902.627 lượt, tăng 57,4% so với cùng kỳ.

Khách có lưu trú 639.473 lượt, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 1.406,2 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ;

Riêng Phú Quốc có 1.097.011 lượt khách tham quan du lịch, tăng 32,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 26.036 lượt, (Quý I/2021 chưa có khách quốc tế);

Dự kiến trong Quý II, Kiên Giang ước đón 1.360.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế 35.000 lượt, tổng thu đạt 1.689,2 tỷ đồng.
 
Chỉ tiêu QUÝ I KH
QÚY II
Thực hiện So cùng kỳ (%) So với KH năm (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 1.563.927 129,9 27,9 1.360.000
Khách quốc tế (lượt) 26.036 - 13,0 35.000
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 1.097.011 132,6 28,9 -
Khách quốc tế (lượt) 26.036 - 14,5 -
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 902.627 157,4 27,4 800.000
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 639.473 104,9 28,4 550.000
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,7 112 107,7 2,42
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,8 - 83,7 4,33
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 1.406,2 104,9 18,2 1.689,2
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 1.113,4 98,4 16,5 -
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 826 104,3 89,8 910
Số phòng (phòng) 28.526 111,1     95,1 29.950
 
Sở DLKG (Trần Linh)