Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 04 năm 2022

Thứ tư, 04 Tháng 5 2022
Trong tháng 4 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 694.836 lượt, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách quốc tế 3.960 lượt, tăng 5,3% so với cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 388.889 lượt, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 289.475 lượt, giảm 1,0% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 699,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ;
 

Hình mang tính chất minh họa


Riêng Phú Quốc có 364.412 lượt khách tham quan du lịch, giảm 7,8% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 7.350 lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 3 Ước TH
Tháng 4
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 512.147 694.836 2.278.039 120,6
Khách quốc tế (lượt) 3.846 3.960 26.492 -
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 340.154 454.216 1.537.969 116,8
Khách quốc tế (lượt) 3.846 3.960 26.492 -
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 268.744 388.889 1.288.734 135,2
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 233.446 289.475 948.152 105,1
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,6 2,6 2,6 110
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,7 4,7 4,2 -
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 539,9 699, 9 2.174,8 109,7
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 414,1 497,3 1.668,7 100,7
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 901 900 900 113,6
Số phòng (phòng) 30.076 30.408 30.408 118,5
 
 
Sở DLKG  (Trần Linh)