​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 10 năm 2022

Thứ ba, 15 Tháng 11 2022
Trong tháng 10 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 475.814 lượt, giảm 7,0% so với tháng 9; lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, Kiên Giang ước đón 6.594.343 lượt, tăng 180,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 117,8% so với kế hoạch năm 2022;

Trong đó, khách quốc tế 29.603 lượt, tăng 13,3% so với tháng 9; lũy kế 10, khách quốc tế 156.585 lượt, đạt 78,3% so với kế hoạch năm 2022;
Khách tham quan khu, điểm du lịch 258.832 lượt, giảm 7,9% so với tháng 9; lũy kế 10, đạt 3.518.767 lượt, tăng 193,6% so với cùng kỳ, đạt 106,6% so với kế hoạch năm 2022;
Khách có lưu trú 212.650 lượt, giảm 5,3% so với tháng 9; lũy kế 10 tháng đạt 2.915.959 lượt, tăng 162,0% so với cùng kỳ, đạt 129,6% so với kế hoạch năm 2022;
Tổng thu từ du lịch đạt 891,7 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 8.628,3 tỷ đồng, tăng 252,6% so với cùng kỳ, đạt 111,4% so với kế hoạch năm;
Riêng Phú Quốc tháng 10 đón 316.306 lượt khách tham quan du lịch; lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 4.407.660 lượt, tăng 170,4% so cùng kỳ, đạt 116,0% so với kế hoạch năm 2022; trong đó, khách quốc tế 29.603 lượt, lũy kế 10 tháng, khách quốc tế 154.778  lượt đạt 86,0% so với kế hoạch năm 2022;

 
Chỉ tiêu Thực
hiện
Tháng
9
 
Ước
Thực
hiện
Tháng
10
Luỹ kế từ đầu năm
Ước
TH
So với
Cùng kỳ (%)
So với
Kế hoạch (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 511.369 475.814 6.594.343 280,7 117,8
Khách quốc tế (lượt) 26.123 29.603 156.585 - 78,3
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 369.010 316.306 4.407.660 270,4 116,0
Khách quốc tế (lượt) 25.597 29.603 154.778 - 86,0
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 281.137 258.832 3.518.767 293,6 106,6
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 224.610 212.650 2.915.959 262,0 129,6
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,7 2,6 2,7 112 107,7
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,5 4,7 4,6 - 100,3
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 866,9 891,7 8.628,3 352,6 111,4
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 750,0 756,8 4.864,6 245,7 72,0
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 887 887 887 99,2 96,4
Số phòng (phòng) 31.438 31.438 31.438 106,8 104,8
 
Sở DLKG (Trần Linh)